Jak pomagamy?


Artykuł do książki z okazji 30 – lecia Towarzystwa w Polsce.

Zabrze jest miastem na prawach powiatu zamieszkałym przez 187.315 osób w tym 96.928 kobiet (Ludność Polski GUS stan na czerwiec 2010). w roku 2010 wg danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu 13.133 osób korzystało ze świadczeń pieniężnych a 5.783 rodzin korzystało z różnych form pomocy społecznej. Liczby te pokazują skalę zagrożenia zjawiskiem wykluczenia społecznego w Zabrzu.

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet – 20-25 miejsc. Jest to jedyna placówka dla kobiet w Zabrzu, która zabezpiecza działania pomocowe o charakterze interwencyjnym i długofalowym.

Praca prowadzona w placówce ma charakter terapeutyczny. Kobiety przebywające w Ośrodku biorą udział w rocznym programie obejmującym m.in.:

 •  Społeczność terapeutyczną, stanowiąca swoistego rodzaju „reprezentację rzeczywistości społecznej”, dającą wszystkim jej członkom możliwości modyfikowania, normalizowania i zmiany wadliwych postaw i zachowań oraz rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów. Społeczność terapeutyczna dostarcza uczestnikom takich doświadczeń, dzięki którym mogą oni przyswoić nowe sposoby zachowań, niezbędne w przyszłych, rzeczywistych sytuacjach życiowych. Na forum społeczności rozwiązuje się problemy osobiste, omawia sprawy organizacyjne, planuje wspólne działania i wzajemnie pomaga odnaleźć i realizować zadania życiowe poszczególnych członków społeczności. Spotkania społeczności odbywają się codzienne i prowadzone są przez terapeutów.
 •  Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu m.in.: choroby alkoholowej, współuzależnienia, komunikacji, radzenie sobie ze stresem, emocji – rozpoznawania i wyrażania, żywienia dzieci, planowania jadłospisu i wydatków- zajęcia prowadzone przez psychologów oraz specjalistów w ramach wolontariatu (położna, lekarze, dietetyk)
 •  Spotkania indywidualne z psychologiem – spotkania mają charakter konsultacji, w celu ułatwienia procesu adaptacji, zebrania informacji niezbędnych w procesie diagnozy i zaplanowania dalszej pomocy. W późniejszym czasie spotkania dostosowane są do potrzeb i oczekiwań kobiet.
 •  Pomoc pedagogiczną. Dzieci uczestniczą w spotkaniach indywidualnych i zajęciach grupowych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości m.in. : zajęcia twórcze, z zakresu rozwoju psychospołecznego, wyrównawcze itp. Zajęcia prowadzone przez pedagoga odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w trakcie trwania zajęć grupowych dla kobiet. Część zajęć zorganizowana jest dla matek z dziećmi w celu tworzenia korektywnych doświadczeń i budowania dobrych relacji. Zajęcia prowadzone przez pedagoga.
 •  Pomoc prawną – porady są realizowane na terenie Ośrodka w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 •  Warsztaty z ceramiki i witrażu organizowane cyklicznie w ramach pozyskanych na ten cel środków – Od 3 lat kobiety w ramach warsztatów organizowanych na terenie Ośrodka angażują się w przygotowywanie i organizowanie kiermaszy świątecznych, z których dochód przeznaczony jest na aktualne/bieżące potrzeby społeczności w postaci np. sprzętów AGD, drobnego sprzętu/wyposażenia czy też na zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci przebywających w Ośrodku. Poza wymiernym rezultatem kiermaszu w postaci zebranej kwoty pieniędzy, kobiety zyskują cenne doświadczenie, nieocenione w przywracaniu wiary we własne możliwości i poczucia wpływu na otaczającą je rzeczywistość.
 •  Każda osoba przebywająca w Ośrodku jest objęta pomocą socjalną przez pracowników socjalnych MOPR w Zabrzu. Pracownicy uczestniczą w procesie diagnostycznym i planowaniu dalszej pomocy dla mieszkanek.

W 2009 r. przy współpracy z UM w Zabrzu uruchomione zostały Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet i matek z dziećmi, które ukończyły roczny program realizowany w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet. Mieszkanie jest kolejnym etapem pomocy, mającym na celu przygotowanie mieszkanek do pełnej samodzielności i powrotu do środowiska. Kobiety kontynuują działania w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej rozpoczęte w placówce stacjonarnej.

Czternastoletnie doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi pokazują, że coraz rzadziej mamy do czynienia z bezdomnością wynikającą jedynie z panującego bezrobocia i trudnościami materialnymi a coraz większy odsetek bezdomnych to osoby u których brak umiejętności funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym wynika z zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych. Praca z tą grupą kobiet wymaga wdrożenia nowych i różnorodnych form pomocy pozwalających przezwyciężyć dotychczasową bierność, wyuczoną (dziedziczoną) bezradność i szkodliwe sposoby funkcjonowania. Dlatego też pomoc organizowana w Ośrodku poza zapewnieniem podstawowych potrzeb (tj.: schronienie, wyżywienie) ukierunkowana jest na wsparcie w sferze psychologicznego funkcjonowania oraz wzmocnienie kobiet i matek z dziećmi w odzyskaniu zdolności do pełnienia ról rodzinnych i społecznych.
Od 1997 roku kompleksowym wsparciem objętych zostało ponad 2000 osób (kobiet i dzieci).

Udostępnij lub drukuj:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • PDF