Historia


Koło Zabrzańskie Towarzystwa zostało powołane do życia 18 maja 1996 roku. We wrześniu tegoż roku uzyskaliśmy od Władz Samorządowych budynek przy ul. Ofiar Katynia 48 z przeznaczeniem na zorganizowanie w nim Schroniska dla bezdomnych kobiet i matek. Pierwsze kobiety zamieszkały w nim już w listopadzie tego samego roku.

Kolejną placówkę powołaliśmy do życia w roku 2000—było to Przytulisko, w którym znalazły opiekę i schronienie całe rodziny, tak by nie trzeba było ich rozdzielać. Ze względu na zmianę przepisów prawa w zakresie eksmisji rodzin i osób z lokali mieszkalnych w październiku 2004r. Przytulisko zostało ukierunkowane na pomoc bezdomnym mężczyznom.

Celem dalszego wspierania osób i rodzin, które opuściły nasze placówki (do własnego mieszkania, bądź powróciły do rodzin) również w roku 2000 wraz z Zabrzańskim Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana uruchomiliśmy Klub Albertyński — placówkę wsparcia dla osób wyprowadzonych z bezdomności. Klub Albertyński rozwinął się w placówkę wsparcia o działaniu wieloaspektowym i świadczy pomoc również dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. W ramach Klubu Albertyńskiego prowadzone są działania w zakresie aktywizacji społecznej, pomocy socjalnej w tym pomocy żywnościowej i rzeczowej. Udzielanie pomocy odbywa się w lokalu przy ul. 3-go Maja 5/of (parter), który został oficjalnie uruchomiony 15 września 2005r. Remont i przystosowanie pomieszczeń do wymagań stawianych przez przepisy prawa dla prowadzenia wyżej wymienionej działalności trwał 2 lata. Znaczący udział w kosztach remontu miała Gmina Zabrze. Wyposażenie lokalu w odpowiednie urządzenia chłodnicze i sprzęt biurowy możliwe było dzięki wydatnej pomocy donatorów i darczyńców.

Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w roku 2005 włączyło się w realizację projektu „Wyprowadzić na prostą”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego celem była aktywizacja zawodowa osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W tym celu w roku 2005 przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu wyremontowano lokal przy ul. Wolności 241 na potrzeby Punktu Aktywizacji Bezrobotnych wynajmowanego od Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W PAB-ie realizowano osobiste towarzyszenie akompaniatorów osobie bezrobotnej w poszukiwaniu pracy i nabywaniu umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy.

Administratorem projektu był Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu, partnerami 11 Kół Towarzystwa w całej Polsce (w tym Koło Zabrzańskie), Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych w Częstochowie, Konfederacja Pracodawców Polskich, Gmina Wrocław, Dolnośląska Szkoła Służb Publicznych i Administracji „Asesor” oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Zabrzu i Kielcach. W ramach programu Koło Zabrzańskie zobowiązane było do objęcia pomocą 36 beneficjentów w dwóch cyklach rocznych (projekt zakończył się w marcu 2008r.). W Punkcie tym beneficjenci programu mieli możliwość odbywania rozmów z akompaniatorami oraz specjalistami (psychologiem, terapeutą ds. uzależnień), skorzystania z komputera z podłączeniem do internetu, urządzeń biurowych (telefon, fax, drukarka) oraz przeglądania aktualnych ofert pracy. Dla beneficjentów przewidziano szkolenia zawodowe oraz z zakresu posługiwania się komputerem. W celu jak najlepszego przeprowadzenia programu Punkt Aktywizacji Bezrobotnych podpisał porozumienia lokalne partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu. W okresie od 01.10.2005 do 31.03.2008r. z Punktu Aktywizacji Bezrobotnych skorzystało 46 Beneficjentów Kontraktowych oraz 410 Beneficjentów Doraźnych. Z 46 osób objętych pomocą w projekcie „Wyprowadzić na prostą” 16 beneficjentów podjęło zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 2 beneficjentów otrzymało zasiłek stały i orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. 13 beneficjentów podniosło swoje kwalifikacje, poprzez ukończenie kursu zawodowego zleconego przez PUP Zabrze. Natomiast 15 osób ukończyło szkolenie komputerowe. Odbyło się 40 warsztatów grupowych.

Udostępnij lub drukuj:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • PDF