Przytulisko


placówka_2Dom Św. Brata Alberta „ Przytulisko” w 2011 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, którego zleceniodawcą jest Gmina Zabrze. Zadanie prowadzone jest pod nazwą „Dać szansę” – kontynuacja, które prowadzone jest od 2000 roku. Celem zadania jest zapewnienie osobom bezdomnych schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te służą przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych wśród mężczyzn oraz zmniejszenie poczucia bezradności życiowej w pełnieniu ról rodzinnych i społecznych poprzez udział w realizacji Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Powyższe zadanie dofinansowane jest również ze środków zewnętrznych tj. ze środków finansowych Wojewody Śląskiego.

Program Pomocy dla bezdomnych mężczyzn

 

POMAGAMY:

 • osobom bezdomnym, nie mającym środków do życia, bądź będącym w skrajnym ubóstwie
 • osobom doświadczającym kryzysu życiowego, np. nagła strata mieszkania
 • osobom opuszczającym zakłady karne, które nie mogą wrócić do swojego środowiska
 • osobom starszym bez dochodu, które oczekują miejsca w innych docelowych instytucjach pomocowych
OŚRODEK OFERUJE:
 • możliwość dłuższego pobytu ( nocleg, pełne wyżywienie), przy czym ośrodek nie jest miejscem docelowego pobytu
 • program pomocy polegający na towarzyszeniu mieszkańcom w rozwiązywaniu życiowych problemów, szukania nowych dróg wyjścia
 • zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • konsultacje z psychologiem, terapeuta ds. uzależnień,
 • współpracę z pracownikiem socjalnym,
 • aktywizację społeczną, poprzez zebrania społeczności domowej, a także uczestnictwo w organizacji codziennego życia placówki.
 • aktywizację zawodową, dla osób mogących starać się o zatrudnienie (motywowanie, kierowanie do specjalistów, tworzenie możliwości uczenia się nowych umiejętności)
 • możliwość uczestnictwa w pracach społecznie – użytecznych wykonywanych na rzecz Towarzystwa.

 

ZESPÓŁ:

opiekunowie – pedagodzy; udzielają porad, konsultacji, towarzyszą w rozwiązywaniu bieżących problemów, współtworzy Indywidualny Program Wyjścia z Bezdomności mieszkańca, prowadzi społeczność domową

psycholog; udziela porad, konsultacji, pomocy psychoterapeutycznej

lekarz psychiatra; udziela konsultacji medycznej lub stosownej pomocy lekarskiej

Od października 2011 Przytulisko realizuje projekt „Przebuduj Dom – Przebuduj Życie” finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działanie „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”. Celem głównym jest remont Placówki przystosowujący ją do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, a tym samym poprawa standardu i bezpieczeństwa w Placówce.

W ramach projektu zostanie wydzielony pokój dla osób niepełnosprawnych i osób chorych z osobnym węzłem sanitarnym, koniecznym ze względu na łatwy dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz możliwość odizolowania osób chorych od reszty mieszkańców, a także zostanie rozbudowana jadalnia.
Remont Placówki przystosowujący ją do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, a także poprawa standardu i bezpieczeństwa ma polegać na :

 • wykonaniu oddymiania klatki schodowej i dojść ewakuacyjnych w budynku, wyposażeniu jej w urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem wraz z robotami remontowo -budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
 • zakupie i montażu drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczem EI 30 w celu wykonania wyodrębnionej strefy pożarowej.
 • zakupie wykładzin z atestem ppoż i płyt USB
 • montażu wykładziny podłogowej z atestem ppoż na drogach ewakuacyjnych w budynku
 • zakupie i ułożeniu płytek ceramicznych, kleje, fugi i wylewka samopoziomująca na parterze i w jadalni
 • wykonaniu wewnętrznej instalacji ppoż, montaż 7 szafek hydrantowych wnękowych zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową
 • remoncie i rozbudowie jadalni wraz z wykonaniem węzła sanitarnego,
 • adaptacji pomieszczeń na parterze w zakresie robót ogólnobudowlanych tj. urządzenie jednego pokoju mieszkalnego wraz z łazienką i ułożeniem płytek naściennych w łazience, zakup i montaż drzwi wejściowych
 • wykonaniu instalacji wod-kan, co i cwu, wentylacji, akcesoria dla węzłów sanitarnych w obrębie jadalni i łazienki dla osób niepełnosprawnych
 • wykonaniu instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach
 • zakupie elektronarzędzi, narzędzi oraz materiałów malarskich na potrzeby beneficjentów zadania, którzy wykonają roboty rozbiórkowe i podstawowe roboty ogólnobudowlane w remontowanych pomieszczeniach.

Projekt przewiduje również:

 • uczestnictwo beneficjentów w kursie ogólnobudowlanym pn „Posadzkarz z robotami podłogowymi i okładzinowymi” co podniesie kwalifikacje zawodowe
 • osoby będą uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych.

Otrzymywanie wynagrodzenia i systematyczna praca pozwoli na wyrobienie pozytywnych nawyków uczestników projektu, a także zdobycie doświadczenia i podwyższenie własnej samooceny.
KILKA SŁÓW O NASZYM PRZYTULISKU:

DZIAŁ 1
Historia Przytuliska
W roku 2000 zostało uruchomione dla rodzin Przytulisko św. Brata Alberta w Zabrzu przy ul. Kochanowskiego 26 (12 – 15 rodzin).

Ze względu na zmieniające się potrzeby na terenie Gminy Zabrze (rosnącą ilość bezdomnych mężczyzn), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i przy akceptacji władz miasta, od listopada 2004 roku Przytulisko zmieniło profil działania tj. zostało przekwalifikowane na Placówkę dla mężczyzn (do nadal), gdzie miejsc noclegowych przygotowanych jest dla 42 mieszkańców

DZIAŁ 2
Akcje wewnętrzne:
Co roku w czerwcu na terenie Przytuliska organizowany jest Otwarty Piknik Trzeźwościowy „Przywitanie Lata” promujący abstynencję i zdrowy tryb życia. Na Piknik przychodzą całymi rodzinami osoby związane z Kołem Towarzystwa, a także wszystkie chętne osoby.

DZIAŁ 4
Spotkania religijne
1. Pielgrzymka do Ecce Homo

Koło Zabrzańskie co roku bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie. Wydarzenie to jest szczególnie ważne, jest momentem zatrzymania się i zrozumienia idei św. Brata Alberta. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy placówek i ich rodziny, pracownicy i członkowie Towarzystwa oraz inny sympatycy, chętni do udziału w pielgrzymce. Wyjazdowi towarzyszy wspólne przygotowania, odmawianie nowenny przed wyjazdem, wspólna modlitwa i śpiew podczas podróży.  Udział w Mszy Świętej w Sanktuarium Świętego Brata Alberta jest wyjątkowym przeżyciem, podczas którego czuje się więź z członkami innymi kół.

2. Msza Święta

Na terenie Przytuliska znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem, raz w miesiącu odbywa się w niej Msza Święta, której uczestnikami są mieszkańcy, pracownicy i sympatycy Towarzystwa św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie.

4. Wspólnota Albertyńska

Wspólnota Albertyńska zaczęła tworzyć się po powrocie jednego z opiekunów „Przytuliska”, Anny Sarneckiej, ze spotkania rekolekcyjnego na Jasnej Górze w marcu 2009 roku. Została tam zainspirowania do stworzenia Wspólnoty w „Przytulisku”. Wspólnota spotyka się raz w tygodniu o godzinie 15:00 w Kaplicy „Przytuliska”. Należą do niej osoby chętne, pracownicy „Przytuliska”, mieszkańcy, sympatycy oraz członkowie Legionu Maryi z pobliskiej parafii św. Wojciecha. Podczas spotkań uczestnicy wspólnie się modlą, np. w październiku odmawiając różaniec święty, w okresie wielkiego postu drogę krzyżową oraz wspominają św. Brata Alberta. Uczestnikom spotkania przybliżany jest on dzięki książkom wspominającym jego życie i drogę do świętości („Świadectwo oddania. Karol Wojtyła o św. Bracie Albercie” – red. ks. K. Bukowski) oraz poezji i pieśniom na jego cześć (Brat Albert w poezji i pieśniach – ks. J. Wójcicki).

DZIAŁ 5
1    . Aktywizacja

1    . Imprezy fotograficzne:

Kółko fotograficzne funkcjonuje w „Przytulisku” św. Brata Alberta od listopada 2008 roku Swoich umiejętności fotograficznych podczas tych dwóch lat spróbowało 9 mieszkańców placówki. Największym osiągnięciem Kółka jest zajęcie I miejsca przez pana M. Jantonia w konkursie z cyklu „W obiektywie bezdomnego” ogłoszonego przez Klub Fotograficzny Bezdomni Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w 2009 roku w kategorii „Przyroda” (zdj 1). Ponadto członkowie Kółka brali udział w konkursach fotograficznych organizowanych przez  Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Wizerunki dwóch członków Kółka zostały wykorzystane w projekcie „NIE-WYKLUCZENI. Odcienie szarości”,ukazującym pasje i talenty bezdomnych. Uczestnicy spotkań fotograficznych wzięli udział w IV Festiwalu Sztuki Bezdomnej w Cieszynie, podczas którego uczestniczyli w warsztatach fotograficznych i podziwiali zdjęcie innych fotografów. Mieszkańcy, próbujący swoich sił w fotografii biorą udział w licznych wyjściach kulturalnych: do muzeum, czy galerii, uczestniczą ponadto w wyjazdach organizowanych przez Placówkę oraz upamiętniają ważne uroczystości dla Towarzystwa.

DZIAŁ 7

1    Zmarły Ksiądz Franciszek Żurawski duszpasterz osób bezdomnych Koła Gliwickiego i Zabrzańskiego. Zarząd Główny wydał okolicznościowy biuletyn w którym zostały zawarte informacje o jego życiu i działalności.
2    Lidia Klich długoletni skarbnik Koła Zabrzańskiego.

Paweł Babicz

Kierownik Przytuliska

 

Udostępnij lub drukuj:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • PDF