Klub Albertyński


Klub Albertyński w roku 2011 realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „ Wspieranie organizowania i pozyskiwania pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców miasta”, którego zleceniodawcą jest Gmina Zabrze. Zadanie w kontynuacji od 2000 roku, w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej rodzin i osób z powodu dysfunkcji rodziny. Działania i zadania Towarzystwa realizują cele i kierunki działań Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020 w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, oraz wspierania rodzin (matek z dziećmi) w pełnieniu ich funkcji, które są spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze. Oferta jest także częścią „Miejskiego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na Rzecz Integracji Społecznej” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu 2007 r., a także z Programem Współpracy Wojewody Sląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2010-2015.

Klub Albertyński w 2011 roku otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod nazwą : „ Tworzenie i realizacja programów służących aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności”, którego zleceniodawcą jest Wojewoda Śląski. Zadanie to prowadzone jest w Klubie Albertyńskim pod tytułem: „ Jak Cię Widzą – Tak Cię Piszą – kontynuacja”. Celem projektu jest zapobieganie zjawisku marginalizacji społecznej poprzez:
• udzielenie osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych,
• animowanie działań mających na celu integrację osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

Realizacja projektu umożliwi samozorganizowanie się oraz pomoże w podejmowaniu wspólnych inicjatywy i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji społecznej przez klientów Klubu Albertyńskiego.
Klub Albertyński od 1 sierpnia 2010 roku do 30 sierpnia 2011 prowadził projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , program PO KL działanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był pod tytułem : „ Zabrze – moja szansa na lepszą przyszłość”.

Klub Albertyński jest dzienną placówką wsparcia, która została powołana do życia przez TPBA – Koło Zabrzańskie oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Oddział Zabrze w 2000 roku.

Celem głównym Klubu jest:

niesienie wszechstronnej pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Zabrze, zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością.

 

Celami szczegółowymi Klubu są:

 • odzyskanie przez beneficjentów poczucia własnej godności – człowieczeństwa,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz akceptacji siebie i innych,
 • przełamanie barier psychospołecznych utrudniających pełnienie ról społecznych,
 • rozwinięcie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych, osobistych,
 • odzyskanie poczucia wpływu na własne życie, identyfikacja swoich mocnych stron, swojego potencjału,
 • nabycie odpowiednich norm i zasad akceptowanych przez społeczeństwo,
 • umiejętność pracy w grupie,

 

Komu pomagamy:

 • Osobom zagrożonym patologią, wykluczeniem społecznym oraz bezdomnością,
 • Najuboższym mieszkańcom Gminy Zabrze,
 • Osobom długotrwale bezrobotnym,
 • Samotnym matkom,
 • Samotnym ojcom,
 • Rodzinom wielodzietnym,
 • Osobom samotnym,
 • Osobom niepełnosprawnym.

Formy pomocy:

 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych – program unijny PEAD wspierany darowiznami,
 • Konsultacje prawne,
 • Konsultacje pedagogiczne,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu spraw urzędowych,
 • Warsztaty: kulinarne, komunikacji interpersonalnej, asertywności, obsługi urządzeń biurowych skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby chętne do skorzystania z naszej pomocy zobowiązane są do zgłoszenie się, do prowadzącego pracownika socjalnego w przynależnym Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej celem uzyskania niezbędnego pokierowania do Klubu Albertyńskiego – Placówki Wsparcia.

Pierwsza rejestracja, beneficjenta posiadającego skierowanie od pracownika socjalnego, dokonywana jest w poniedziałki i wtorki w godz. od 09 30 do godz. 11 30.

 

ZESPÓŁ:

 • Pracownik administracyjno-biurowy,
 • Pracownik socjalny ( z wykształcenia pedagog – doradca zawodowy)
Udostępnij lub drukuj:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • PDF