Schronisko dla Bezdomnych Kobiet


P1030570

Jesteśmy w Zabrzu od 1996 roku.

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet posiada 25-27 miejsc noclegowych dla kobiet i dzieci. Jest placówką, która zabezpiecza działania pomocowe o charakterze interwencyjnym i długofalowym. Program prowadzony w placówce ma charakter terapeutyczny i skierowany jest zarówno do kobiet jak i dzieci.

 

 

 

 

 

 

POMAGAMY OSOBOM, KTÓRE:

 • Doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej,

 • Doświadczają konfliktów w relacjach z innymi ludźmi (partnerem, rodziną, dziećmi)

 •  

  Doświadczają kryzysu życiowego

 • Mają trudności w różnych obszarach swojego życia m.in.: podjęcie pracy, problemy wychowawcze, opieka nad dziećmi, organizowanie obowiązków domowych, relacje z rodziną

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Ze względu na całodobowy charakter placówki przyjęcie jest możliwe o każdej porze dnia i nocy.

 

Warunkiem pobytu w Ośrodku jest dostarczenie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Przyjęcia odbywają się w trybie planowanym – po konsultacji i zaplanowaniu terminu przyjęcia lub

nieplanowanym – bez wcześniejszej konsultacji i ustalenia terminu przyjęcia.

PROGRAM OŚRODKA Kompleksowy Program Ośrodka, obejmuje:

 1. Działania o charakterze osłonowym – zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych w tym: bezpieczne schronienie, całodobowe wyżywienie – 4 posiłki dziennie, środki czystości, materiały i narzędzia do utrzymania pomieszczeń w czystości. Zapewnienie podstawowych potrzeb jest pierwszym, niezbędnym krokiem w planowaniu i podejmowaniu dalszych działań pomocowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 2. Działania o charakterze terapeutycznym (zajęcia grupowe, spotkania indywidualne ze specjalistami).
 • Społeczność terapeutyczna dla kobiet (prowadzona przez 2 psychoterapeutów – codziennie od poniedziałku do piątku). Główne zadania spotkań społeczności: ustalanie norm i zasad postępowania, trening partnerstwa, szczerości, otwartości, kształtowanie postaw i wartości, współdecydowanie i współodpowiedzialność,- rozstrzyganie konfliktów, omawianie relacji interpersonalnych, przekazywanie informacji zwrotnych.
  W ramach społeczności terapeutycznej – zgodnie z zasadą empowermentu, kobiety uczestniczą i współdecydują o codziennym życiu Ośrodka: planują posiłki, samodzielnie realizują zakupy żywnościowe, dzielą się dyżurami gotowania i sprzątania, planują wydatki, organizują opiekę nad dziećmi. Ponadto mieszkanki Ośrodka uczestniczą w przyjmowaniu nowych osób do społeczności (m.in.: wprowadzanie w zasady funkcjonowania placówki, oprowadzanie nowo przyjętej osoby po Ośrodku, przygotowanie miejsca do spania).
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet z zakresu m.in.: profilaktyki przemocy i uzależnień, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, emocji – rozpoznawanie i wyrażanie, rozwoju psychicznego dziecka. Zajęcia prowadzone są przez 2 psychoterapeutów 2 razy w tygodniu. Osoby biorą udział w zajęciach po pierwszym miesiącu pobytu w ośrodku.
 • Spotkania indywidualne z psychoterapeutą. W pierwszym miesiącu pobytu mają charakter konsultacji, w celu ułatwienia procesu adaptacji, zebrania informacji niezbędnych w procesie diagnozy i zaplanowania dalszej pomocy. W trakcie całego pobytu kobiety mają możliwość indywidualnych spotkań z terapeutą ( wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne);
 • Terapia indywidualna dla dzieci – prowadzona przez psychoterapeutę w Ośrodku. Spotkania dla dzieci odbywają się w specjalnie przygotowanym pokoju, przystosowanym do potrzeb dzieci. Forma kontaktu jest dostosowana do wieku dzieci (zabawa, rozmowa). Spotkania indywidualne prowadzone są po wcześniejszych konsultacjach i zdiagnozowaniu problemów.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci – prowadzone przez pedagoga przy współpracy z matkami.  Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia grupowe dla dzieci odbywają się codziennie, dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, które aktualnie przebywają w Ośrodku. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; dostarczanie podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa; nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; kształtowanie pozytywnych relacji wśród grupy rówieśniczej; zaspokajanie potrzeb dzieci: potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, aktywności fizycznej. Zajęcia plastyczne, sportowe, gry i zabawy ruchowe, edukacyjne itp. mają na celu m.in. kształtowanie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie wyobraźni i pobudzanie do twórczego myślenia.
 • Treningi praktycznych umiejętności życiowych – m.in.: warsztaty gotowania, utrzymania porządku, organizowania czasu wolnego, gospodarowania budżetem, sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Aktywizacja zawodowa w ramach dostępnych instrumentów rynku pracy (m.in.: prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, szkolenia zawodowe, staże). Aktywizacja zawodowa kobiet opiera się na ścisłej współpracy z PUP w Zabrzu na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 10.03.2006 r. W planowaniu i wspieraniu działań aktywizujących uczestniczy także pracownik socjalny MOPR w Zabrzu, planując działania w Indywidualnych Programach Wychodzenia z Bezdomności we współpracy z zespołem Ośrodka.
 

 

 

 

ZESPÓŁ OŚRODKA:
BARBARA DEMIDOWICZ – Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Kobiet i Mieszkań Readaptacyjnych,

Sprawuje pieczę nad realizacją prowadzonych działań w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet i Mieszkaniach Readaptacyjnych

 

MATEUSZ KLAUZA – Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi terapię indywidualną dzieci we współpracy z matkami, konsultacje rodzinne, oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

 

AGATA OTOK -Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi społeczność terapeutyczną , zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet , spotkania indywidualne oraz uczestniczy w procesie diagnozy.

MARIA MOCZKO – Psychoterapeuta

Prowadzi społeczność terapeutyczną , zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet , spotkania indywidualne oraz uczestniczy w procesie diagnozy.

OLIWIA GWÓŹDŹ – Pedagog

Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci we współpracy z matkami oraz  warsztaty dla matek z dziećmi.

ANNA MAREK – Pracownik ds. wychowania do życia w rodzinie

Prowadzi trening umiejętności społecznych (m.in.: planowanie jadłospisu, gospodarowanie budżetem, organizowanie pracy na terenie Ośrodka w ramach dyżurów) w ramach spotkań grupowych i indywidualnych.

OPIEKUNOWIE: Brygida Burszta, Krystyna Porc – Bugajska, Wioletta Pipczyńska

Pełnią dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych, wspierają pracę terapeutyczną poprzez ścisłą współpracę z zespołem

 

Dla zapewnienia wysokich standardów oddziaływań zespół Ośrodka regularnie uczestniczy w superwizji prowadzonej przez. Lek. Med. Specjalistę Psychiatrę – Ewę Niezgodę, certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

a także dba o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

[nggallery id=31]

Udostępnij lub drukuj:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • PDF